Hyvä Työelämä Emma Lindqvist

Nollatuntisopparit kiellettävä Raision kuntakonsernissa

Jätin tänään Raision kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen vastentahtoisten nollatuntisopimusten kieltämisestä Raision kuntakonsernissa ja tilaajavastuun korostamisesta kaupungin kilpailutuksissa.

Nollatuntisopimus on puhekielen sana, jota käytetään tarvittaessa töihin kutsuttavista ja vaihtelevaa työaikaa noudattavista työntekijöistä. Nollatuntisopimus voi parhaillaan olla lisätienestimahdollisuus esimerkiksi opiskelijalle; pahimmillaan se on vastentahtoista ja muuttaa työntekijän elämän epävarmaksi ja näköalattomaksi.

Vaihtelevan työajan sopimus vaikeuttaa elämän suunnittelua ja työssäoloehdon määrittelemistä sekä saattaa kannustaa käymään töissä sairaana, sillä sairausajan palkan määräytyminen on epävarmaa. Nollatuntisopimuksilla on tutkitusti todettu olevan yhteys työntekijän mielenterveyteen ja yleiseen terveydentilaan. Vaikka nollatuntisopimukset on kielletty kaupan ja ravintola-alalla, esimerkiksi hoitotyössä ja sanelunpurkajien keskuudessa nollasopimukset ovat vielä arkipäivää. Erityisesti kuntien kilpailutusten on todettu lisäävän määräaikaisia ja vaihtelevan työajan työsuhteita, heikentävän työehtoja ja kasvattavan työn kuormittavuutta.

Aloitteessani esitin:

  • että Raision kaupunki varmistaa, ettei kunnan ja kuntakonsernin työntekijöiden keskuudesta löydy vastentahtoisia nollatuntisopimuksia.
  • että kaupunki korostaa tilaajavastuutaan kaupungin kilpailutuksissa vaatimalla alan työehtosopimusten noudattamista ja vastentahtoisten nollatuntisopimusten välttämistä.
TESit selkokielisiksi

Vasemmistonuoret: TESit selkokielisiksi!

Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret vaatii, että työehtosopimuksista on saatava selkokieliset versiot. Selkokielinen TES on tarjottava luettavaksi työsopimuksen solmimisen yhteydessä.

Mielestämme työehtosopimukset ovat tällä hetkellä vaikeaselkoista sopimustekstiä, jonka sisäistäminen ei onnistu monelta. TESien vaikeaselkoisuus asettaa erityisesti nuoret, maahanmuuttajat, muunkieliset sekä henkilöt, joilla on kielellisistä vaikeuksia, eriarvoiseen asemaan työpaikalla. Omien oikeuksien tunteminen on vaikeutunut nykypäivän työkulttuurissa entisestään: epätyypilliset työsuhteet ja nollatuntisopimukset ovat mahdollistaneet työsuhteiden kierrättämisen ja ketjuttamisen. Nuoret eivät uskalla tai osaa kyseenalaistaa huonoja työoloja tai työnantajan määräyksiä, koska pelkäävät työsuhteidensa puolesta. Vaadimme, että maamme hallitus ottaa vastuuta vastuullisesta nuorten työllistämisestä ja osallistuu työehtosopimusten selkokielistämiseen.

Vaadimme, että vastuu työehtosopimusten selkokielistämisestä ei saa jäädä vain ammattiliittojen vastuulle, vaan valtion on tuettava asiaa. Esitämme, että “TES tutuksi” -kampanja voisi tehdä työehtosopimusten sisältöä tutuksi selkokielellä sekä erilaisissa formaateissa, kuten animaatioina, sarjakuvina tai podcasteina.

Esitämme, että työnantajan on tarjottava selkokielinen työehtosopimus työntekijän luettavaksi työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Työsopimuksissa tai työpaikalla ei mielestämme saisi viitata ylimalkaisesti TESiin, vaan selkokielinen sopimusteksti tulisi olla aina saatavilla.